Biz hakda

Biz hakda

1

Kompaniýanyň tertibi

Chengdu Kedel Tools Hytaýdan wolfram karbid önümlerini professional öndüriji.Biziň kompaniýamyz esasan dürli sementlenen karbid gurallaryny gözlemek, işläp düzmek we öndürmek bilen meşgullanýar.Kompaniýada sementlenen karbid burunlary, sementlenen karbid plitalary, sementlenen karbid plitalary, sementlenen karbid halkalary, sementlenen karbid halkalary ýaly dürli şekilli, ululykdaky we derejeli sementli karbid önümlerini öndürmek we satmak üçin öňdebaryjy enjamlar we birinji derejeli tehniki önümçilik topary bar. aýlanýan faýllar we gabyklar, sementlenen karbid ahyrky degirmenler we sementlenen karbid tegelek pyçaklar we kesijiler, sementlenen karbid CNC goýmalary we beýleki standart däl sementli karbid bölekleri.

Kedel gurallary tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen wolfram karbid bölekleriniň we bölekleriniň Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeewropa, Günorta Afrika we Günorta-Gündogar Aziýa eksport edilendigine buýsanýarys we wolfram karbid önümlerimiz aşakdaky ugurlarda giňden ulanylýar: nebit we gaz senagat, kömür gazyp almak, mehaniki möhür, howa we polat eritmek, metal gaýtadan işlemek, harby senagat, täze energiýa senagaty, gaplaýyş we çaphana senagaty, awtoulag zapas şaýlary senagaty, himiýa senagaty.

Kedel gurallary wolfram karbid pudagynda höwesli täzelikçi.Dünýä müşderilerine standartlaşdyrylan we şahsylaşdyrylan sementlenen karbid önümleri bilen üpjün etmek üçin ösen in engineeringenerçilik we önümçilik tehnologiýalaryny ulanmaga üns berýäris.Köp ýyllyk baý önümçilik tejribämiz we bazar tejribämiz arkaly, müşderilere iş kynçylyklaryny ýeňip geçmek, iň oňat bazar mümkinçiligini almaga kömek etmek üçin ýöriteleşdirilen we giňişleýin çözgütleri hödürleýäris.

Kedel gurallary üçin durnuklylyk, işewür hyzmatdaşlygymyzda esasy söz.Müşderilerimize uly ähmiýet berýäris, müşderilere yzygiderli baha berýäris, olaryň zerurlyklaryny we agyry nokatlaryny çözýäris.Şol sebäpden, siziň we kompaniýaňyz bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak we ösdürmek umydy bilen diýseň begenýäris we bu başlangyja sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Blade ussahanasy

Biziň işimiziň maksatlary

Tehnologiki innowasiýa we işewürlik tejribesi arkaly, biznes pudagymyzda öňdebaryjy bolmaga we iň ýokary orny eýelemäge çalyşýarys.

Mundan başga-da, biz aladalanýarys:
Önümimiziň hiliniň durnuklylygyny üpjün etmek;
Peýdaly önümlerimizi çuňňur ösdüriň we öwreniň;
Önümlerimizi berkitmek;
Halkara kompaniýalar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmak;
Umumy satuwy gowulandyrmak;
Müşderilere iň oňat kanagat bermek;

Biziň wezipämiz

Kedel gurallary, kompaniýanyň ýokary tehniki toparynyň ýolbaşçylygynda müşderilere iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmek, öňdebaryjy usuly ulanmak, wolfram karbid önümleri babatynda hünär bilimini görmek we müşderileriň göwnünden turmak üçin tüýs ýürekden gowulaşmagy maksat edinýär. yzygiderli gowulaşmak.

Biziň şahadatnamamyz we tassyklamamyz

ISO9001;

Hytaýda altyn üpjün ediji;

Kedel topary

Tehniki topar: 18-20 adam
Marketing we satuw topary: 10-15 adam
Dolandyryş logistika topary: 7-8 adam
Önümçilik işgärleri: 100-110 adam
Beýlekiler: 40+ adam
Kedeliň işgäri:
Höwes, yhlas, synanyşyk we jogapkärçilik

Kedel topary (2)
Kedel topary (1)

Üstünliklerimiz

Baý önümçilik tejribesi we ýetişen önümçilik liniýasy

Biziň kompaniýamyz 20 ýyldan gowrak wagt bäri sementlenen karbid önümlerini öndürmäge borçlanýar.Sementlenen karbid öndürmekde baý tejribe bilen, size dürli önüm zerurlyklaryny çözüp bileris.

Professional tehniki topar siziň üçin önümçilik prosesinde ýüze çykan meseleleri çözer

Önümiň gözleg we täze önüm öndürmek üçin berk binýady bolan güýçli tehniki toparymyz bar.Täze önümlere we gowy önümlere ilkinji gezek düşünip bilmek üçin iň täze bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin täze önümleri yzygiderli we yzygiderli çykarýarys.

Customöriteleşdirilen hyzmatlary, ýöriteleşdirilen önümleri uzak möhletleýin kabul etmek

Kedel dürli pudaklaryň ýöriteleşdirilen garyndy önümleri üçin isleglerini kanagatlandyryp biler.OEM we ODM edip biler.Siziň üçin ýöriteleşdirilen sementlenen karbid böleklerini öndürmek üçin durnukly tehniki önümçilik topary bar.

Çalt sitata jogap hyzmaty

Müşderilere çalt jogap bermek üçin jogap mehanizmimiz bar.Adatça, satyn alyş zerurlyklaryňyzy netijeli we çalt kanagatlandyrmak üçin 24 sagadyň dowamynda jogap berler.

Taryh

 • -2006-

  Kedel 4 adam, 2 inersener, satyjy we administratiw logistika işgärleri bilen döredildi

 • -2007-

  Kedel gözleg we barlag bölümini döretdi we 5 sany üweýji maşyn satyn aldy

 • -2008-

  Kedel ilkinji gezek ISO hil sertifikat ulgamyndan geçdi we “Petro China” we “Sinopec” -iň üpjünçisi boldy

 • -2009-

  Kedel daşary söwda eksportynyň kärini açdy we önümler ilkinji gezek ABŞ, Russiýa, Kanada we beýleki ýurtlara eksport edilýär.

 • -2010-

  Daşky gurşawy dolandyrmak şahadatnamasyna baha beriň

 • -2011-

  ABŞ-nyň Hýuston şäherinde geçirilen OTC nebit-gaz sergisine gatnaşyň

 • -2012-

  Daşary ýurtly müşderiler zawodyň barlagy üçin zawoda gelýärler we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy amala aşyrýarlar

 • -2013-

  Kedel milli ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde baha berildi

 • -2014-

  Täze zawoda göç

 • -2015-

  Boş önümçilik liniýasy resmi taýdan işe girizildi, poroşokdan boş, boş üweýji önümlere çenli doly önümçilik liniýasy

 • -2016-

  Daşary ýurtlardan getirilýän gurallary çalyşmak üçin bug turbinaly çukur işleýiş gurallaryny döretmek üçin Siçuan uniwersiteti bilen hyzmatdaşlyk ediň

 • -2017-

  Kedel söwda belligini bellige aldy

 • -2018-

  Kedel ylym we tehnologiýa ministrliginiň innowasiýa gaznasy tarapyndan goldanýar

 • -2019-

  180 işgäriňiz bar, önüm seriýasy yzygiderli gowulaşýar we kompaniýanyň marketing güýji yzygiderli giňelýär

 • -2020-

  Kedel yzygiderli sargytlaryň sanyny azaltmak, maska ​​pyçaklaryny işjeň gözlemek we işläp düzmek, ýüz maskalary bilen üpjün etmek üçin COVID-19 bilen işjeň ýüzbe-ýüz bolýar.

 • -2021-

  Biz elmydama ýolda