banner4
banner2
banner

Kedel gurallaryna hoş geldiňiz

“Kedel Tools” ähli sementlenen karbid könelmegine çydamly bölekleri, sementlenen karbid ahyrky degirmenleri, sementlenen karbid aýlaw faýllaryny, sementlenen karbid pyçaklaryny we sementli karbid CNC goýmalaryny öndürmäge we satmaga borçlanýar.

Dünýäniň köp pudaklarynda sementlenen karbid önümlerine isleg bildirýän müşderiler üçin ýokary hilli, güýçli aşaga çydamly we poslama garşy önümçilik böleklerini öndürmegi ýüregimize düwýäris we satyn alyş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.

Kedel Gurallary elmydama hiliň ösüş ýörelgesine eýerýär, Kedel Gurallary siziň ynamdar gural hünärmeniňizdigine ynanýarys!

Önümiň klassifikasiýasy

  • Sementlenen karbid burunlary
  • Lityum batareýasynyň pyçak
  • Volfram Karbid End Mill
  • Karbid Rotary Burs

Sementlenen karbid burunlary

Kedal gurallary dürli görnüşli burun öndürýär, kesiş ýeri, daşky altyburçlyk görnüşi, içki altyburçlyk görnüşi, erik gül görnüşi;Biziň kompaniýamyzda dürli görnüşli burunly müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän 3000-den gowrak burun görnüşli galyplar bar.Şol bir gapda, Kedelde köp sanly adaty model bar, çalt iberip bilýär.Ynam etmek üçin ileri tutulýan üpjün ediji bolmaly!

Has giňişleýin gör
Karbid burunlary
PDC buraw burun burunlary
Kedel volfram karbid burunlary
Volfram karbid suw jet burunlary

Lityum batareýasynyň pyçak

Kedal, BHS, FOSBER, Agnati, Mitsubishi, Oranda ýaly ýerli we daşary ýurt bazary üçin dürli kagyz kesiji gabat gelýän modelleri öndürip biler.Gasynlanan kagyz kesýän pyçagymyz ýiti, taýak däl we ömri uzak.Adaty ululykdaky uly aksiýa, çalt iberilip bilner.Pyçaklar müşderiler üçin çyzgylaryna görä düzülip bilner.

Has giňişleýin gör
Litiý akkumulýator pudagy üçin wolfram karbid tegelek süýşüriji pyçak
Volfram karbidi tegelek süýümli pyçak, litiý batareýasynyň elektrod listini kesmek üçin
Lityum batareýa senagaty üçin önümçilikde öndürilen karbid pyçagy / Tegelek ölü kesýän pyçaklar
Lityum senagaty üçin ýokarky süýümli pyçaklar we tegelek gaplanan pyçaklar Pnewmatik süýüm pyçaklary

Volfram Karbid End Mill

Kedel esasan tekiz degirmen kesiji, top burun degirme kesiji, konus radius kesiji, alýumin zynjyr kesiji;Gatylygy esasan 45 dereje, 55 dereje, 65 dereje we 70 dereje öz içine alýar.Standart däl ýöriteleşdirilen ahyrky freze kesiji henizem düzülip bilner.

Has giňişleýin gör
Gaty karbid Fresa göwher örtük CNC 4 fleýta meýdançasynyň ahyrky degirmenleri
12346-fleýta-tekiz-top-burun-burç-radius-alýumin-karbid-degirmen-kesiji-karbid-ahyrky degirmen önümi
karbid-degirmen-01
ballnoza-01
end-miill-01-for-al

Karbid Rotary Burs

Kedal, A modelinden W-a çenli doly modeller bilen dürli spesifikasiýalaryň ölçeg we imperiýa aýlaw faýllaryny öndürýär.Kebşirleýiş prosesi ýokary çykdajyly gatnaşygy bolan mis kebşirleme we ajaýyp hilli kümüş kebşirleme prosesini öz içine alýar.Iň oňat önümiň hilini we oýlanyşykly hyzmatyny üpjün etmek üçin ýeke-täk modeller toplumyny ýa-da dürli modelleriň toplumyny berip biler.

Has giňişleýin gör
New9
karbid-burr-01
burrs-set-05
burrs-set-01
karbid-burrs-set-01
1+

Bir ýyl önüm kepillik möhleti

7+

Customöriteleşdirilen önümleriň iň çalt gowşurylyş wagty ýedi gün

30 ýyldan gowrak önümçilik we satuw tejribesi

Daşary ýurtdaky müşderiler

Hyzmat pudagy

Biz hakda

Chengdu Kedel Tools Hytaýdan wolfram karbid önümlerini professional öndüriji.Biziň kompaniýamyz esasan dürli sementlenen karbid gurallaryny gözlemek, işläp düzmek we öndürmek bilen meşgullanýar.Kompaniýada sementlenen karbid burunlary, sementlenen karbid plitalary, sementlenen karbid plitalary, sementlenen karbid halkalary, sementlenen karbid halkalary ýaly dürli şekilli, ululykdaky we derejeli sementli karbid önümlerini öndürmek we satmak üçin öňdebaryjy enjamlar we birinji derejeli tehniki önümçilik topary bar. aýlanýan faýllar we gabyklar, sementlenen karbid ahyrky degirmenler we sementlenen karbid tegelek pyçaklar we kesijiler, sementlenen karbid CNC goýmalary we beýleki standart däl sementli karbid bölekleri.

Has giňişleýin gör
Baý önümçilik tejribesi

Baý önümçilik tejribesi

Garyndy önümçiliginde 30 ýyllyk baý önümçilik we satuw tejribesi bolan Kedel Tool dünýädäki 50 ýurda hyzmat etdi

Has giňişleýin gör
Özbaşdak düzülip bilner

Özbaşdak düzülip bilner

Dürli ýöriteleşdirilen bölekler kabul ederliklidir we iň çaltlaşdyrylan önümçilik döwri bary-ýogy 7 gün dowam edýär

Has giňişleýin gör
Hil kepilligi

Hil kepilligi

Gaty hil gözegçilik ulgamy durnukly we kepillendirilen önümiň hilini üpjün edýär

Has giňişleýin gör
Bäsdeşlik bahasy

Bäsdeşlik bahasy

Öndürijiler tarapyndan üpjün edilýän önümleriň bahasy bäsdeşlik edýär, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanyp bilmeýär.

Has giňişleýin gör
Kämil hyzmat ulgamy

Kämil hyzmat ulgamy

Ajaýyp hyzmat ulgamy, köp zat üçin MOQ ýok, mugt nusgalar we bir ýyllyk hil kepillik döwri, bir gezeklik hyzmatdaşlyk, ömürboýy dostlar.

Has giňişleýin gör
Halkara ekspress bilen hyzmatdaşlyk

Halkara ekspress bilen hyzmatdaşlyk

Halkara ekspress DHL, UPS, Fedex, TNT bilen hyzmatdaşlyk, gaty çalt eltip bermek.

Has giňişleýin gör

Mugt nusgalar üçin haýyş

Standartlaşdyrylan sementli karbid önümleriniň uly inwentarlary bar, ýöriteleşdirilen önümler täze öndürilip bilner we galyplar doly.

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

Soňky habarlar

Açmagyň netijeliligi: Karbid sapak burunlarynyň ýagda ulanylmagy we ...

Karbid sapaklary, nebit we gaz pudagynda we dag-magdan pudagynda alnyp barylýan işleri özgertýär.Bu preci ...

2024/05/06
KOPRAK OKAtäzelikler ico
Açmagyň netijeliligi: Nebit we gaz we magdançylyk pudagynda karbid sapak burunlarynyň ulanylmagy

Karbid ahyrky degirmeni saýlamak üçin giňişleýin gollanma

Takyk işlemek meselesine gezek gelende, dogry karbid ahyrky degirmeniň saýlanylmagy opti gazanmakda möhüm rol oýnaýar ...

2024/04/24
KOPRAK OKAtäzelikler ico
Karbid ahyrky degirmeni saýlamak üçin giňişleýin gollanma

BIZDE BAŞLANMAK ÜÇIN ÖWRENiň

Standartlaşdyrylan sementli karbid önümleriniň uly inwentarlary bar, ýöriteleşdirilen önümler täze öndürilip bilner we galyplar doly.

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!