Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Önümleriňiziň çig mallary näme?

Biziň kompaniýamyz sementlenen karbidiň asyl poroşokyny ulanýar we gaýtadan işlenen poroşok ulanmaýar.Çig malyň her satyn alynmagy, önümiň hiliniň esasyny düzýän hil barlagy bilen kepillendirilýär.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, iň az sargyt bar.Adaty önümler üçin iň az sargyt mukdary 10 bölek, adaty däl önümler üçin adatça 50 bölek.

Galyndy zerur bolanda galyndy tölegini nädip çözmeli?

Täze önümler ýüze çykan halatynda müşderiler üçin galyplar çykararys.Galyndy tölegini adatça müşderi öz üstüne alýar.Satyn almagyň mukdary belli bir gymmata ýetenden soň, harytlar üçin tölegiň öwezini dolmak üçin galyndy tölegini gaýtaryp bereris.

Töleg şertleriňiz näme?

Täze müşderiler üçin önümçilikden öň 100% töleg gerek.Adaty müşderiler üçin töleg şertleri önümçilikden 50%, eltilmezden 50%.T / T, LC, West Union gowy.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin 7 gün töweregi wagt gerek.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Esasy transport usulyňyz haýsy?

Önümlerimiz esasan howa, ekspress, deňiz we demir ýol arkaly daşalýar.Dört sany halkara ekspress transport ekspressi goldaýar: DHL, UPS, FeDex, TNT EMS hem goldaýar.

Önüm kepilligi näme?

Önümlerimiziň kepillik möhleti, adatça, bir ýyl.Müşderi harytlary alandan soň kynçylyk çekýän bolsa, gysga wagtda biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Hil taýdan kynçylyklar bar bolsa, müşderi üçin gaýdyp gelmek we çalyşmak hyzmatlaryny gurarys.

Kompaniýanyň esasy satuw bazarlary haýsylar?

Dünýädäki müşderilere hyzmat edýäris we häzirki wagtda 30-dan gowrak ýurtda müşderilerimiz bar.Müşderi esasy ýurtlary ABŞ, Kanada, Italiýa, Şweýsariýa, Awstraliýa, Russiýa, Bolgariýa, Türkiýe, Müsür, Günorta Afrika we ş.m.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?