1/2/3/4/6 Fleýtalar tekiz top burun burçy radiusy Alýumin karbid freze kesiji karbid ahyrky degirmeni

Karbid ahyrky degirmenleri wolfram karbid tozy bilen öndürilýär, has oňat çydamlylygy we HSS ahyrky degirmenlerinden has uzak ömri bar. Olar metal kesmek, galyp ýasamak, awtoulag ätiýaçlyk şaýlary, howa giňişligi we ş.m.
Karbid ahyrky degirmenleri tekiz ahyrky degirmenlerden, top burun degirmenlerinden, burç radiusynyň degirmenlerinden, alýumin zawod degirmenlerinden, ýekeje fleýta bitinden, mekgejöwen degirmenlerinden, gasynlanan degirmenlerden we beýleki görnüşlerden tapawutlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik spesifikasiýa

Material: Gaty wolfram karbidi
Bahasy: YG10, YG12
Esasy görnüşi: Tekiz, şar, burç radiusy, alýumin

Karbid ahyrky degirmen bölekleri, ýumruk, profil, ýüz üwemek we sokmak ýaly programmalar üçin ulanylýan gaty tegelek degirmenlerdir.Karbid ahyrky degirmenlerimiziň hemmesi merkezi kesýär we iň uzyn gural ömri we iň oňat görnüşi bilen üpjün etmek üçin gaty mikrograin karbidinden iň häzirki zaman üweýji enjamlarynda öndürilýär.

Gaty maşyn materiallarynda ýokary öndürijilikli freze programmalary üçin üýtgeýän indeksiň ýokary öndürijilikli karbid ahyrky degirmen bölekleriniň VI-Pro setirine serediň.Satuwda satylýan bu karbid ahyrky degirmenleri, ýokary derejeli bezeg we gural ömri bilen köp mukdarda materialy çalt aýyrmaga ukyplydyr.

Eger gaty karbid gutarýan degirmen toplumyny ýa-da bu ýerde zerur bir zady tapyp bilmeseňiz, dogry degirmen böleklerini nireden satyn almalydygy barada bize ýüz tutuň.7-10 günüň çalt öwrüm wagty bilen ýörite önümleri hödürleýäris.

1. Gödek işleýiş parametrlerinde işlemäge doly mümkinçilik berýär, netijede ýeriň hiliniň gutarmagyna sebäp bolýar.
2. Titan, poslamaýan polat we ýokary temperatura erginlerini gaýtadan işlemekde ajaýyp öndürijilik.
3. Örtük, has uzak gural ömrüni ýa-da artýan bahalary üpjün edýär.
4. Polat ýa-da demiriň ähli görnüşleri üçin amatly.

“Premium Sub-Micrograin Solid Carbide End Mill”
Top burun
Endeke ahyry
Stub uzynlygy
Karbid Endmill merkezi
ALTiN öndürijiligi we gural ömrüni ýokarlandyrmak üçin örtülendir
Hytaýda öndürildi

ALTIN ​​örtügi: Poslamaýan polatlary, uglerod çeliklerini, lehimli polatlary we guýma demirleri üwemek üçin ýokary öndürijilikli örtük.Bu örtük aşa ýylylyga çydamly we sowadyjy bilen ýa-da ulanmazdan ulanylyp bilner.Heselimleýji eşikleriň has ýokary bolan maşyn materiallaryny öndürmek kyn.

Arza

1. Mis, guýma demir, uglerod polat, gural polat, galyndy polat, öl polat, poslamaýan polat, plastmassa, arsil we ş.m.

2. Aerokosmos, ulag, lukmançylyk enjamlary, harby önümçilik, galyndylary ösdürmek, enjamlar we gurallar we ş.m.

Haryt maglumatlary

jikme-jiklikler

Ölçeg maglumatlary

Çikun

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň