PDC buraw burunlary

Simpleönekeý gurluş, ýokary güýç, ýokary aşaga garşylyk we ýokary täsire garşylygy öz içine alýan PDC buraw bitleri, 1980-nji ýyllarda dünýäde burawlamagyň üç täze tehnologiýasynyň biridir.Meýdan ulanylyşy, göwher bitli buraw işiniň uzak möhletli, az iş wagty we has yzygiderli burawlygy sebäpli ýumşakdan orta gaty formasiýa üçin amatlydygyny görkezýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik Giriş

Sementlenen karbid burun, göwher buraw burawy üçin möhüm komponentleriň biridir, wolfram karbid buraw burun burun buraw bölekleriniň uçlaryny ýuwmak, sowatmak we ýaglamak üçin ulanylýar, karbid burunlary buraw bilen guýynyň aşagyndaky daş çipleri arassalap biler. Nebit we tebigy gaz gözleginde ýokary basyş, yrgyldy, gum we süýümli iş şertlerinde suwuklyk.Karbid burunlary gidrawlik gaýanyň böleklere bölüniş täsirine hem eýe.Adaty burun silindr görnüşinde;gaýanyň üstünde deňagramly basyş paýlanyşyny öndürip biler.

Volfram karbid burunlary, esasan, sowadyjy we palçyk ýuwmak üçin kesgitli kesiji bölekler we konus rolikleri üçin ulanylýar, geografiki gurşawyň burawlamalaryna görä, wolfram burunlary görnüşindäki dürli suw akymlaryny we deşik ululyklaryny saýlarys.

Karbid burunlarynyň görnüşleri

burun görnüşi

Buraw bölekleri üçin karbid burunlarynyň iki esasy görnüşi bar.Biri sapak bilen, beýlekisi sapaksyz.Sapaksyz karbid burunlary esasan rolikde ulanylýar, ýüplükli karbid burunlary esasan PDC buraw böleginde ulanylýar.Dürli işleýiş gurallarynyň armaturasyna görä, PDC bitleri üçin 6 sany ýüplükli burun bar:

1. Çyzykly ýüplük burunlary

2. Erik gül görnüşli sapak burunlary

3. Daşarky altyburçly sapak burunlary

4. Içki altyburçly sapak burunlary

5. Y görnüşi (3 çukur / çukur) sapak burunlary

6. dişli tigirli buraw burawlary we döwülýän burunlary basyň.

Kedel Tool, ölçeg we imperiýa sapaklarynda PDC buraw bölekleri üçin köp görnüşli burun sapaklaryny öndürip biler.Amerikanyň standartynda iň ýokary takyklyk 3-nji synpy goşmak bilen bitewi milli gödek sapak, inçe sapak we ýörite sapaklar.Karbid bitine bolan talaplaryňyza görä, olar çalyşmak bilen dizaýn edilip bilner.

Diňe adaty wolfram karbid burunlaryny öndürip bilmeris, eýsem çyzgylara ýa-da nusgalara laýyklykda ýöriteleşdirilen burunlary hem öndürip bileris.Burun burun burawlaýyş programmalarynyň köpüsi üçin dürli stil we ululyk kombinasiýalarynda bar.Meýdan synagyndan geçen bahalarymyz iň ýokary berklik we ýokary torkly kuwwatly programmalarda könelmek üçin niýetlenendir.Biz üçin ýörite wolfram karbid material derejesini birleşdirip bileris.Volfram garyndysynyň dürli görnüşlerini we ululyklaryny öndürmek tejribämiz bar.

Material derejesi

Baha

Co (%)

Dykyzlygy (g / cm3)

Gatylyk (HRA)

TRS (NN / mm²)

YG6

5.5-6.5

14.90

90.50

2500

YG8

7.5-8.5

14.75

90.00

3200

YG9

8.5-9.5

14.60

89.00

3200

YG9C

8.5-9.5

14.60

88.00

3200

YG10

9.5-10.5

14.50

88.50

3200

YG11

10.5-11.5

14.35

89.00

3200

YG11C

10.5-11.5

14.35

87.50

3000

YG13C

12.7-13.4

14.20

87.00

3500

YG15

14.7-15.3

14.10

87.50

3200


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň