Rok bitleri üçin wolfram karbid düwmeleri

Sementlenen karbid düwmeleriniň özboluşly iş ýerine ýetirijiligi bar, şonuň üçin olar nebit burawlamakda we gar ýuwmakda, gar sürýän maşynlarda we beýleki enjamlarda giňden ulanylýar.
Şol bir wagtyň özünde, magdan gazmak üçin buraw gurallary, dag magdanlary gurallary we ýoly süpürýän gar aýyrmak we ýoly bejermek gurallary üçin hem ulanylýar.Karýer, magdançylyk, tunel in engineeringenerçiligi we raýat gurluşygynda ulanylýan gurallar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlikler

1. Durnukly we yzygiderli hil üçin iň ýokary hilli karbid bilen öndürilýär.
2. Iň soňky önümçilik tehnologiýasy bilen işlemek HIP iň ýokary hilli öndürmek üçin süzüldi.
3. Önümiň her toplumynyň bazara çykmazdan ozal müşderileriň standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin umumy önümçilik prosesi bilen bilelikde berk hil barlagy.
4. Volfram karbidiniň giň görnüşi we saýlamak üçin ululygy.
5. Zawod-gönüden-göni iberiş gysga möhleti üpjün edýär.
6. Şeýle hem mümkin boldugyça iň arzan bahadan iň oňat önüm öndürmäge kömek etmek üçin tejribeli maslahat berýäris.
7. Cöriteleşdirilen karbid düwmeleri bar we ş.m.

Önümçilik prosesi

Freze - Talap edilişine görä deňeşdirmek - Çygly üwemek - Gury - Granulasiýa - Press - Sinter - Barlag - Paket

Jikme-jik çyzgy

应用 图

Salgylanmak üçin baha

Baha Dykyzlygy TRS Başlyk HRA Goýmalar
g / cm3 MPa
YG4C 15.1 1800 90 Esasan ýumşak, orta we gaty materiallary kesmek üçin täsir matkasy hökmünde ulanylýar
YG6 14.95 1900 90.5 Elektron kömür biti, kömür ýygnamak, nebit konusy we gyryjy top diş bölegi hökmünde ulanylýar.
YG8 14.8 2200 89.5 Coreadro burawy, elektrik kömür biti, kömür ýygnamak, nebit konusy we gyryjy top diş bölegi hökmünde ulanylýar.
YG8C 14.8 2400 88.5 Esasan kiçi we orta göwrümli täsir bitiniň top dişleri we aýlaw gözleg türgenleşiginiň podşipnik hökmünde ulanylýar.
YG11C 14.4 2700 86.5 Olaryň köpüsi, konus böleklerinde ýokary gatylyk materiallaryny kesmek üçin ulanylýan täsir böleklerinde we top dişlerinde ulanylýar.
YG13C 14.2 2850 86.5 Esasan aýlaw täsir burawynda orta we ýokary gatylyk materiallarynyň top dişlerini kesmek üçin ulanylýar.
YG15C 14 3000 85.5 Nebit konusyny burawlamak we orta ýumşak we orta gaty gaýa burawlamak üçin kesiji guraldyr.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň