Sementlenen karbid pyçaklar Metal list gyrkyjy pyçaklar Batareýa senagaty üçin pyçak

Soňky ýyllarda täze energiýa pudagynyň çalt ösmegi sebäpli köp mukdarda litiý batareýalary öndürildi we litiý batareýalaryna bolan islegiň düýpgöter ýokarlanmagyna sebäp boldy.Dünýäniň esasy pudaklaryndan biri hökmünde litiý batareýa pudagy hem kedel gurallarynyň çuňňur meşgullanýan pudagydyr.Lityum batareýa pudagynyň töwereginde polýus dilim kesmek (kesiş), diafragma kesmek we reňkli metal kesmek senagat kesiş pudagynda iň ýokary derejäni görkezýär.Lityum batareýa senagatynyň tehnologiýasy täzelenmegini dowam etdirýär we müşderileriň islegleri arassalanmagy we diwersifikasiýa edilmegini dowam etdirýär.Bu zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz dürli takyk enjamlara maýa goýmagy, kompaniýanyň hil ulgamynyň dolandyryş derejesini ýokarlandyrmagy we müşderiler üçin kanagatlanarly önümleri öndürmegi dowam etdirýär, şonuň üçin kedel gurallary müşderileriň ynamdar hyzmatdaşy bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik Giriş

Lityum batareýasynyň elektrod dilim bölegi, basmak, süzmek we inçe üwemek arkaly sementlenen karbid tozanyndan ýasalýar.Highokary köýnek garşylygy we ýelme garşy häsiýetleri bar.Pyçak, tozan, burun, pyçak arka çap etmek, tolkunly gyrasy, reňk tapawudy we ş.m. ýaly dürli kesiş meselelerini çözmekde ýöriteleşen Doly gözden geçiriş pyçagy 500 esse ulaldylýar.Lityum batareýasynyň pyçagynyň polo positiveitel we otrisatel elektrod böleklerini kesmek prosesinde, kesişiň hiliniň pesligi sebäpli çökmegi we çişmegi batareýanyň gysga utgaşmagyna sebäp bolar we çynlakaý howpsuzlyk howpuny döreder.“Chengdu kedel” gurallary sementlenen karbid senagat gurallaryny öndürmekde köp ýyllyk tejribä eýe.Allhli garyndy biletleri özi öndürýär.Garyndy gurallarynyň üweýiş prosesine çuňňur düşünýär."Ussanyň" ruhuna eýerip, pyçagyň ululygyna çydamlylygy berk gözegçilikde saklaň.Özboluşly gyrasy takyk işleýiş tehnologiýasy we 100% awtomatiki gyrasy enjamlary doly gözden geçirmek prosesi litiý batareýasynyň elektrod dilim bölekleriniň ajaýyp öndürijiligini üpjün edýär.

Önüm aýratynlyklary

1. Güýçli aşgazan çydamly wolfram polat materialy;

2. Kesiş gyrasy ýokary işleýiş takyklygyna we galyňlygynyň takyklygy 3 mikrona ýetip biler;

3. Uzak hyzmat ediş möhleti, gurallaryň az üýtgemegi, ýokary çykdajyly öndürijilik, uzynlygy 20000 metre çenli;

4. Pyçagyň daşky tegelegi oňat yzygiderlilige eýedir, pyçagyň gyrasy berk ulalýar we ýüze çykarylanda egrem-bugram ýok, gabyk kiçi;

5. Esasan litiý batareýanyň polýus bölegi, keramiki diafragma, mis folga, alýumin folga we ş.m. ýaly reňkli metallary kesmek üçin ulanylýar;

6.Pyçaklar doly pyçak toparyna we aşaky pyçak toparyna bölünýär, olar doly toplumda ulanylýar.

Tehniki proses

Tehniki amal

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Esasy aýratynlyklar we ölçegler

Umumy ululyklar

NOOK.

Haryt ady

Ölçegler (mm)

Gyra burçy

Ulanylýan kesiş materiallary

1

Topokarky pyçak

Φ100xΦ65x0.7

26 ° 、 30 ° 、 35 ° 、 45 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ100xΦ65x2

26 ° 、 30 ° 、 35 ° 、 45 ° 90 °

2

Topokarky pyçak

Φ100xΦ65x1

30 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ100xΦ65x3

90 °

3

Topokarky pyçak

Φ110xΦ90x1

26 ° 、 30 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ110xΦ75x3

90 °

4

Topokarky pyçak

Φ110xΦ90x1

26 ° 、 30 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ110xΦ90x3

90 °

5

Topokarky pyçak

Φ130xΦ88x1

26 ° 、 30 ° 、 45 ° 90 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ130xΦ70x3 / 5

90 °

6

Topokarky pyçak

Φ130xΦ97x0.8 / 1

26 ° 、 30 ° 、 35 ° 45 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ130xΦ95x4 / 5

26 ° 、 30 ° 、 35 ° 、 45 ° 90 °

7

Topokarky pyçak

Φ68xΦ46x0.75

30 ° 、 45 ° 、 60 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ68xΦ40x5

90 °

8

Topokarky pyçak

Φ98xΦ66x0.7 / 0.8

30 ° 、 45 ° 、 60 °

Keramiki diafragma

Aşak pyçak

Φ80xΦ55x5 / 10

3 ° 、 5 °

BELLIK: Müşderiniň çyzgysy ýa-da hakyky nusgasy üçin elýeterli


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň