Volfram karbidi, litiý batareýasynyň elektrod listini kesmek üçin tegelek süýümli pyçak

Lityum batareýasynyň elektrod dilim bölegi, basyp we süzüp, sementlenen karbid tozanyndan ýasalýar.Highokary gatylygy we güýçli aşaga garşylygy bar.3C senagatynda litiý-ion güýç batareýalarynyň we litiý-ion batareýalarynyň polo positiveitel we otrisatel elektrod böleklerini kesmek üçin ýokarky we aşaky tegelek pyçaklar üçin ulanylýar.Üýtgeşik material formulasyndan takyk gyrasy üweýiş tehnologiýasyna çenli, ol kesiş gabyny has gowy saklap we ýelmeşmeginiň öňüni alyp biler.Uzak ömrüň dowamlylygy we ýokary çykdajy öndürijiligi bilen, batareýa pudagynda ulanyjylar üçin çykdajylary azaltmak we kesiş hilini ýokarlandyrmak üçin iň oňat guraldyr.

Kedel gurallary 15 ýyldan gowrak wagt bäri gurallary kesmekde ýöriteleşendir.Karbid gurallarynyň doly önümçilik liniýasyny gurmak we müşderilere dürli önümçilik kesiş çözgütleri bilen üpjün etmek üçin hünär enjamlary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik Giriş

Täze energiýa pudagynyň çalt ösmegi bilen litiý batareýa pudagy ösýär we litiý batareýasynyň süýşýän pyçaklaryna bolan isleg çalt artýar.Kedel gurallary tarapyndan öndürilen litiý batareýasy Slitter ýokary gatylyk, güýçli aşaga garşylyk we ýelmeşme pyçagy ýaly aýratynlyklara eýedir.Pyçak, tozan, gabyk, pyçak arka çap etmek, tolkunly gyrasy, reňk tapawudy we ş.m. ýaly dürli erbet hadysalary çözmäge ýöriteleşen Doly gözden geçiriş pyçagy 500 esse ulaldylýar.Lityum batareýasynyň pyçagynyň polo positiveitel we otrisatel elektrod böleklerini kesmek prosesinde, kesişiň hiliniň pesligi sebäpli çökmegi we çişmegi batareýanyň gysga utgaşmagyna sebäp bolar we çynlakaý howpsuzlyk howpuny döreder.“Chengdu kedel” gurallary sementlenen karbid senagat gurallaryny öndürmekde köp ýyllyk tejribä eýe.Allhli garyndy biletleri özi öndürýär.Garyndy gurallarynyň üweýiş prosesine çuňňur düşünýär."Ussanyň" ruhuna eýerip, pyçagyň ululygyna çydamlylygy berk gözegçilikde saklaň.Özboluşly gyrasy takyk işleýiş tehnologiýasy we 100% awtomatiki gyrasy enjamlary doly gözden geçirmek prosesi litiý batareýasynyň elektrod dilim bölekleriniň ajaýyp öndürijiligini üpjün edýär.

Önüm aýratynlyklary

1. Oberk karbid tozy: gaty erginli wolfram polat materialy, güýçli aşaga garşylygy;

2. Uzak ömripes sürtülme koeffisiýenti we uzak hyzmat ediş möhleti, her pyçak girýän ýükleri kesgitleýär we aladasyz hilini üpjün edýär.

3. Gatylyk kepilligiÇig mal ýylylyk bilen bejerilýär, wakuum bilen bejerilýär we gatylygy has ýokary.

Önümiň durnuklylygyny üpjün etmek üçin öz zawodyňyzda ýylylyk bejergisi.

4. Kesgit gyrasyPyçagyň gyrasy ýiti, ýylmanak, ýiti we çydamly, import edilýän takyk gaýtadan işleýän enjamlar önümleriň takyklygyny üpjün etmek üçin dürli standart däl önümleri gaýtadan işläp biler.

Arza

anketa 01
Programma 02

Gaplamak we eltip bermek

gaplamak we eltip bermek

Esasy aýratynlyklar we ölçegler

Umumy ululyklar

NOOK.

Haryt ady

Ölçegler (mm)

Gyra burçy

Ulanylýan kesiş materiallary

1

Topokarky pyçak

Φ100xΦ65x0.7

26 ° 、 30 ° 、 35 ° 、 45 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ100xΦ65x2

26 ° 、 30 ° 、 35 ° 、 45 ° 90 °

2

Topokarky pyçak

Φ100xΦ65x1

30 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ100xΦ65x3

90 °

3

Topokarky pyçak

Φ110xΦ90x1

26 ° 、 30 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ110xΦ75x3

90 °

4

Topokarky pyçak

Φ110xΦ90x1

26 ° 、 30 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ110xΦ90x3

90 °

5

Topokarky pyçak

Φ130xΦ88x1

26 ° 、 30 ° 、 45 ° 90 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ130xΦ70x3 / 5

90 °

6

Topokarky pyçak

Φ130xΦ97x0.8 / 1

26 ° 、 30 ° 、 35 ° 45 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ130xΦ95x4 / 5

26 ° 、 30 ° 、 35 ° 、 45 ° 90 °

7

Topokarky pyçak

Φ68xΦ46x0.75

30 ° 、 45 ° 、 60 °

Lityum batareýasynyň polýus bölegi

Aşak pyçak

Φ68xΦ40x5

90 °

8

Topokarky pyçak

Φ98xΦ66x0.7 / 0.8

30 ° 、 45 ° 、 60 °

Keramiki diafragma

Aşak pyçak

Φ80xΦ55x5 / 10

3 ° 、 5 °

BELLIK: Müşderiniň çyzgysy ýa-da hakyky nusgasy üçin elýeterli

Beýleki baglanyşykly önümler

degişli önümler

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň