Sementlenen volfram karbidi indekslenip bolmaýan kesijiler 4 sany fleýta Hrc45 / Hrc55 / Hrc65 meýdany gaty gaty degirmen

Karbid freze kesijileri esasan CNC işleýiş merkezlerinde, CNC oýma maşynlarynda we ýokary tizlikli maşynlarda ulanylýar.Şeýle hem käbir gaty we çylşyrymly ýylylygy bejermek materiallaryny gaýtadan işlemek üçin adaty freze maşynlaryna oturdylyp bilner.Kedel tarapyndan öndürilen 55 dereje 4 tüýdük wolfram polat tekiz degirmen kesiji, gaty berkligi, güýçli aşaga çydamlylygy we ýiti, könelişme we uzak ömri kesmek gurallary bilen üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik aýratynlyklary

1. qualityokary hilli garyndy çig mal
Biziň kompaniýamyz, ýokary aşaga garşylygy we ýokary güýji bolan önümleriň öndürijiligini kepillendirmek üçin ultra inçe däne ululygy bilen import edilýän çig mallary kabul edýär.
2. Täsin tehnologiýa
Daşary ýurtlardan getirilen enjamlar bilen gaýtadan işlemek. Walter, Anca we Rollomati ýaly ýylmaýjy maşyn.Kesiji gyrasy inçe üweýiş prosesi çipi aýyrmagyň gowy täsirine, ýokary tizlikli işlemegine we ýokary bezegine eýe.
3. Çip aýyrmagyň ajaýyp dizaýny
Kesgitli burç we öň burçly pyçak gyrasy inçe üweýji, uly göwrümli çip aýyrmak bilen, 4 tüýdük geometrik dizaýn, kesmegi has tekiz, taýak däl pyçak edýär, ýokary öndürijilikli işlemegi, ýokary iş bölekleriniň takyklygyny we gowy ýalpyldawuklygyny üpjün edýär.
4. Aýratynlyklar we modeller doly we adaty modeller ätiýaçda.
5. PVD Nano gurluşly örtük
PVD örtügi örtük dänesiniň ululygyny 10nm-dan 500nm-a çenli has ýokary gözegçilikde saklaýar, ajaýyp gatylygy, gowy okislenmegi, garşylygy we garşylygy gowulandyrmagy we sürtülme koeffisiýentini gowulandyrmagy gowulandyrýar.

Örtük Giriş

Örtük Giriş
ENDMILL GRADE Örtügiň ady Reňk Hv μm Sürtülme Maks ℃
HRC45 örtük AlTiN gara 3300 1--4 0.7 850 ℃
HRC55 örtük TiSiAlN bronzed 3400 1--4 0.7 900 ℃
HRC60 örtük AlCrSiN gara 4000 1-7 0.35 1100 ℃
HRC65 örtük nACo 3 Gök gök 4500 1-7 0.45 1200 ℃
Poslamaýan polat örtük nACo 3 altyn altyn 4500 1-7 0.55 1200 ℃

Garyndy material giriş

Karbid materiallary bilen tanyşlyk                      
ENDMILL GRADE Material derejesi Galla Giriş Arza
HRC45 karbid materialy YL10.2 0.6μm YL10.2 wolfram karbid tozy, 89,7% WC we 10% kobalt tozy, ýokary berkligi we könelmegine garşy. General polat üçin amatly
HRC55 karbid materialy K30 0,5μm K30 ultra inçe däne bolup, ýokary güýç we berk berklik berýän Ni we Cr elementini öz içine alýar. General polat, poslamaýan polat, çoýun
HRC60 karbid materialy WF25 0.4μm WF25 0,4mikron ultrafin karbid tozy bolup, gaty berkligi we könelmegine garşylygy üpjün edýär. Hardokary gaty material, polat, çoýun we ş.m.
HRC65 karbid materialy GU25UF 0.4μm GU25UF - 12% kobaltly 0,4 mikron poroşok, gaty berkligi we könelmegine garşylygy. Bu gaty kesmek üçin iň amatlysydyr Titan garyndysy, ýokary temperaturaly garyndy, Harden materialy we ş.m.
Poslamaýan polatdan ýasalan material WF25 0.4μm WF25 0,4mikron ultrafin karbid tozy bolup, gaty berkligi we könelmegine garşylygy üpjün edýär. poslamaýan polat

Haryt maglumatlary

jikme-jiklik 01
jikme-jiklik 03
jikme-jiklik 02
jikme-jiklik 04

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň