Önümler

Önümler

 • Gasynlanan kagyz tegelek pyçak

  Gasynlanan kagyz tegelek pyçak

  Kartondan ýasalan pyçaklar karton tagtanyň, üç gatly bal tagtasynyň, bäş gatly bal tarak tagtasynyň, ýedi gatly bal tarak tagtasynyň süýşmegi üçin kagyz süýşüriji maşynlarda ulanylýar.Pyçaklar ýokary aşaga çydamly we gabyksyz kesilýär.

 • Polat ýarym gutarýan WNMG080404 Karbid öwrülişi indekslenip bolmaýan kesiş guralyny kesýär

  Polat ýarym gutarýan WNMG080404 Karbid öwrülişi indekslenip bolmaýan kesiş guralyny kesýär

  Polat ýarym gutarýan karbid CNC indekslenip bolmaýan kesiş guralyny kesýär , Biz karbid goýmalarynyň dürli derejelerini öndürýän hünärmen karbid üpjün edijisidiris.Highokary takyklyk we ygtybarlylyk bilen volfram karbid goýmalary dürli pudaklarda giňden ulanylýar.

  Kesel wolfram karbidiň ýiti kesişli indeksli goýulmalary, pes gödeklik bilen goýmak üçin peýdaly bolan işleýiş prosesiniň titremesini azaldyp biler.

  Optimallaşdyrylan çip döwüjiniň gurluşy, aňsat we çalt kesilmegine goşant goşup, kesiş işini we kesiş gözegçiligini gowulandyrýar.Aýratyn substratyň we örtügiň utgaşmasy, merkezi goýmalaryň we töweregindäki goýmalaryň dürli eşik nagyşlaryny gowy deňleşdirdi.

 • Çalt kesmek VNMG1604 CNC Polatdan işlemek üçin daşarky öwrümli karbid goýulýar

  Çalt kesmek VNMG1604 CNC Polatdan işlemek üçin daşarky öwrümli karbid goýulýar

  Biz dürli derejeli karbid goýmalary öndürýän hünärmen karbid üpjün edijisidiris.Highokary takyklyk we ygtybarlylyk bilen volfram karbid goýmalary dürli pudaklarda giňden ulanylýar.

  Karbid goýmalary metal kesmek üçin.Sementlenen karbid beýleki materiallardan has gymmat we has döwük, döwmek we döwmek aňsat.Bu meseläniň çözgüdini tapmak üçin karbid kesmek uçy, adatça başga bir materialdan, adatça uglerod gural polatyndan ýasalan has uly gural üçin kiçijik goýma görnüşinde bolýar.Döwrebap ýüz fabrikleriniň köpüsinde karbid goýmalary, şeýle hem torna gurallary we ahyrky degirmenler ulanylýar.

 • 1/2/3/4/6 Fleýtalar tekiz top burun burçy radiusy Alýumin karbid freze kesiji karbid ahyrky degirmeni

  1/2/3/4/6 Fleýtalar tekiz top burun burçy radiusy Alýumin karbid freze kesiji karbid ahyrky degirmeni

  Karbid ahyrky degirmenleri wolfram karbid tozy bilen öndürilýär, has oňat çydamlylygy we HSS ahyrky degirmenlerinden has uzak ömri bar. Olar metal kesmek, galyp ýasamak, awtoulag ätiýaçlyk şaýlary, howa giňişligi we ş.m.
  Karbid ahyrky degirmenleri tekiz ahyrky degirmenlerden, top burun degirmenlerinden, burç radiusynyň degirmenlerinden, alýumin zawod degirmenlerinden, ýekeje fleýta bitinden, mekgejöwen degirmenlerinden, gasynlanan degirmenlerden we beýleki görnüşlerden tapawutlanýar.

 • Takyk takyk çig wolfram sementlenen karbid bar karbid ýalpyldawuk çybyklar

  Takyk takyk çig wolfram sementlenen karbid bar karbid ýalpyldawuk çybyklar

  Biziň öndüren wolfram karbidi gaty tegelek çybyklar gaty ýokary berklik we takyklyk bilen, aşa ýokary aşaga çydamly we täsire çydamly.Kedel Tool karbid çybyklary, şeýle hem gowy zarba we egilme garşylygy zerur bolan käbir ýelmeşýän metal kesmekde ajaýyp öndürijidir.

 • 1/4 Şank oýma kesmek üweýji buraw burawlaýyş gurallary 6mm volfram karbid burr

  1/4 Şank oýma kesmek üweýji buraw burawlaýyş gurallary 6mm volfram karbid burr

  Volfram karbid gabyklary polat, alýumin we çoýun demir, daş, keramika, farfor, gaty agaç, akril, süýümli aýna we demir plastmassa ýaly gaty materiallarda ulanylyp bilner.Altyn, platina we kümüş ýaly ýumşak metallarda ulanylanda, karbid gabyklary ajaýyp, sebäbi olar uzak wagtlap döwülmez we döwülmez.

 • Volfram karbidi CNC MGMN torna bölünişini we örtügi goýýar

  Volfram karbidi CNC MGMN torna bölünişini we örtügi goýýar

  MGMN volfram karbid kesiji CNC torna bölünişigi we poslamaýan polat üçin örtük goýmak

 • Volfram gaty karbid çişleri

  Volfram gaty karbid çişleri

  Biziň öndüren wolfram karbidi gaty tegelek çybyklar gaty ýokary berklik we takyklyk bilen, aşa ýokary aşaga çydamly we täsire çydamly.Kedel Tool karbid çybyklary, şeýle hem gowy zarba we egilme garşylygy zerur bolan käbir ýelmeşýän metal kesmekde ajaýyp öndürijidir.

 • 10 sany kompýuter 1/4 ″ 6mm goşa kesilen metal gural bölekleri, volfram karbidi Rotary burunlary kesmek üçin agaç oýmak

  10 sany kompýuter 1/4 ″ 6mm goşa kesilen metal gural bölekleri, volfram karbidi Rotary burunlary kesmek üçin agaç oýmak

  “Kedal Tools” köp ýyl bäri sementlenen karbid aýlaw faýllaryny öndürmäge ygrarly.Müşderilere köp funksiýaly ýalpyldawuklygy ýeňilleşdirmek üçin ýöriteleşdirilen toplumlary hödürledik.

 • Sementlenen volfram karbidi indekslenip bolmaýan kesijiler 4 sany fleýta Hrc45 / Hrc55 / Hrc65 meýdany gaty gaty degirmen

  Sementlenen volfram karbidi indekslenip bolmaýan kesijiler 4 sany fleýta Hrc45 / Hrc55 / Hrc65 meýdany gaty gaty degirmen

  Karbid freze kesijileri esasan CNC işleýiş merkezlerinde, CNC oýma maşynlarynda we ýokary tizlikli maşynlarda ulanylýar.Şeýle hem käbir gaty we çylşyrymly ýylylygy bejermek materiallaryny gaýtadan işlemek üçin adaty freze maşynlaryna oturdylyp bilner.Kedel tarapyndan öndürilen 55 dereje 4 tüýdük wolfram polat tekiz degirmen kesiji, gaty berkligi, güýçli aşaga çydamlylygy we ýiti, könelişme we uzak ömri kesmek gurallary bilen üpjün edýär.

 • Rotary Karbid Burrs toplumy

  Rotary Karbid Burrs toplumy

  Kedel, işiňizde amatly bolmagy üçin satmaga taýyn karbid garyndysyny hödürleýär.Mysallary saýlamakdan, belliklemekden, guralda öz markaňyzy lazer bilen bellemekden başlap, müşderilerimiz çykdajylary tygşytlamakdan, haryt dolanyşygyny ýokarlandyrmakdan we marka habardarlygyny ýokarlandyrmakdan peýdalanýarlar. Elbetde, alanyňyzdan soň öz markaňyzy bellemek hem bir mümkinçilikdir.

 • Gaty karbid tekiz / top burun ahyrky degirmen karbid freze kesiji

  Gaty karbid tekiz / top burun ahyrky degirmen karbid freze kesiji

  45 HRC-den 65 HRC ýa-da ondanam ýokary polat bilen işlemek üçin karbid ahyrky degirmenleri, ajaýyp kesiş öndürijiligi we uly iýmit tizligi girdejiňizi ýokarlandyryp we wagt tygşytlap biler.Bizde karbid öndürýän degirmenleriň uly ölçegleri bar we 24 sagadyň dowamynda haryt iberip bileris.