Sementlenen karbid burunlary

Sementlenen karbid burunlary

 • Kedel wolfram karbid burunlary

  Kedel wolfram karbid burunlary

  Kedel volfram karbid burunlary, ýokary hilli çig mal bilen gaýtadan işlenýän we ýasalan dürli aýratynlyklara eýedir.Highokary temperatura garşylygy, poslama garşylyk, aşgazana garşylyk, ýokary takyklyk we ş.m. aýratynlyklary bar.

 • Volfram karbid suw jet burunlary

  Volfram karbid suw jet burunlary

  Volfram karbidi, Nebit we gaz pudaklarynda ulanylanda deňi-taýy bolmadyk materialdyr.Bu pudaklarda köplenç gury ýerde-de, deňizde-de aşa şertler bolýar.Dürli abraziw suwuklyklar, gaty jisimler, ýokary temperatura we basyş şertleri bilen aşaky akymyň ähli basgançaklarynda we ýokary akymlarda ep-esli könelmegine sebäp bolýar.Güýçli we ýokary çydamly wolfram karbidinden ýasalan klapanlar, bogun noýbalary, klapan oturgyjy, ýeňler we burunlar ýaly böleklere isleg ýokary.Şol sebäpli soňky birnäçe onýyllykda wolfram karbid burunlarynyň nebit pudagyna bolan islegi we ulanylyşy artdy.

 • Karbid burunlary

  Karbid burunlary

  Kedel Tools, sementlenen karbid gurallaryny ussat öndüriji.PDC sapak burunlary we konus burunlary ýaly dürli görnüşli burun öndürip biler.Adatça senagatda ýokary basyşly ýuwmak ýa-da kesmek üçin ulanylýar.Karbid burunlary ajaýyp aşaga garşylygy, poslama garşylygy we ýokary gatylygy bar we nebit burawlamakda, kömür gazyp almakda we in engineeringenerçilik tunellerinde giňden ulanylýar.

 • Zawodda PDC bit üçin wolfram karbid sapak burun YG8 YG10 YG15

  Zawodda PDC bit üçin wolfram karbid sapak burun YG8 YG10 YG15

  Sementlenen karbid sapakly burun, esasan PDC bitlerinde burawlamak we gazmak üçin ulanylýar we ähli gaty umumy materiallardan ýasalýar.Highokary köýnek garşylygy, ýokary güýç we poslama garşylyk bilen häsiýetlendirilýär.Kedal Gurallary dürli görnüşli sementlenen karbid ýüplükli burun öndürip biler, ýagny dünýä belli buraw we önümçilik kompaniýalaryndan standart önümler bar we ODM we OEM ýöriteleşdirilen hyzmatlary kabul edip biler.

 • PDC buraw burunlary

  PDC buraw burunlary

  Simpleönekeý gurluş, ýokary güýç, ýokary aşaga garşylyk we ýokary täsire garşylygy öz içine alýan PDC buraw bitleri, 1980-nji ýyllarda dünýäde burawlamagyň üç täze tehnologiýasynyň biridir.Meýdan ulanylyşy, göwher bitli buraw işiniň uzak möhletli, az iş wagty we has yzygiderli burawlygy sebäpli ýumşakdan orta gaty formasiýa üçin amatlydygyny görkezýär.