1/4 ”(6mm) Şank wolfram karbidiniň aýlanýan gabyklary

Kedel 1/4 ″ ýa-da 6mm çeňňek karbid burry awtoulag, howa giňişligi, iberiş binasy we galyp ýaly dürli pudaklarda hyzmat edýär.Millionlarça karbid gabyklary her ýyl doly CNC önümçilik liniýasy bilen öndürilýär we dünýäde paýlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Sementlenen karbid aýlaw faýly, sementli karbid ýokary tizlikli assortirleme kesiji, sementlenen karbid örtüji kesiji we ş.m. ýokary tizlikli elektrik degirmeni ýa-da pnewmatik gurallar bilen bilelikde ulanylýar.Sementlenen karbid aýlaw faýly tehnika, awtoulag, gämi, himiýa senagaty, senetçilik oýmak we beýleki senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.Gaty erginli aýlaw faýly, demir, guýma polat, uglerod polat, lehim polat, poslamaýan polat, gaty polat, mis we alýumin we ş.m. gaýtadan işlemek üçin ulanylyp bilner, sementlenen karbid aýlaw faýly gollanma üçin ýokary tizlikli aýlanýan guralda gysylýar. gözegçilik, sementlenen karbid aýlaw faýlynyň basyşy we iýmit tizligi guralyň hyzmat möhletine we kesiş täsirine baglydyr.

Üstünlikler

1. Çoýun demir, guýma polat, uglerod polat, garyndy polat, poslamaýan polat, mis, alýumin we beýleki metallary, mermer, jade, süňk we beýleki metallary gaýtadan işläp biler.Gaýtadan işlemegiň gatylygy HRA ≥ 85-e ýetip biler.

2. Esasan kiçi üweýji tigirini tutawaç bilen çalşyp biler we tozan hapalanmaz.

3. productionokary önümçilik netijeliligi.Gaýtadan işlemegiň netijeliligi el bilen işleýän faýldan onlarça esse ýokary we tutawaçly ownuk ýylmaýjy tigirden on esse ýokarydyr.

4. Gowy gaýtadan işlemegiň hili we ýokary görnüşi.Dürli ýokary takyk galyp boşluklaryny gaýtadan işläp biler.

5. Uzak hyzmat ömri.Çydamlylygy ýokary tizlikli polat kesiji bilen deňeşdirilende 10 esse, ownuk ýylmaýjy tigirden 200 esse ýokary.

6. Öwrenmek aňsat, ulanmak ýönekeý, ygtybarly we ygtybarly.

7. Giňişleýin gaýtadan işlemek bahasy onlarça esse azaldylyp bilner.

Esasy görnüşleri

Silindr meýilnamasynyň soňuny şekillendiriň

B şekilli silindr görnüşi

Şekil C silindr görnüşli burun

D şekilli top şekili

E şekilli şekil

Şekil F agaç radiusynyň soňy

G nokat agajynyň şekili

Şekil H alaw şekili

J görnüşi 60 dereje hasaplaýjy

K 90 derejeli hasaplaýjy şekil

Şekil L konusynyň radiusy

Şekil M konusly şekilli şekil

N şekilli ters konus

Esasy ululyklar

Metrik Ölçeg

Şankyň diametri (mm)

Kesiji diametri (d1)

Kesmegiň uzynlygy (l2)

Şankyň diametri (d2)

Umumy uzynlyk (L1)

Gural No.

Görnüşi

6.0

6

16

6

50

B60616

gaty

6

16

6

61

B60616

gözli

8

20

6

65

B60820

gözli

10

20

6

65

B61020

gözli

11

20

6

70

B61125

gözli

12

25

6

70

B61225

gözli

16

25

6

70

B61625

gözli

20

25

6

70

B62025

gözli

25

25

6

70

B62525

gözli


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň