Alýumin 2F 3F 4F HRC45 HRC55 HRC65 üçin karbid ahyrky degirmeni

Alýumini CNC üwemek kyn bolup biler, sebäbi material tüýdüklere ýapyşyp biler we çipler gaplap biler.Alýumin üçin şu günki ýokary öndürijilikli degirmen bitleri, mümkin boldugyça iň ýokary metal aýyrmak derejesini almak üçin uly tüýdüklere eýe.Şeýle hem, olara güýç we durnuklylyk bermek üçin bitleriň daşarky diametrlerinde eksantrik üweýji bar.Alýumin zawod bölekleri inedördül ujunda, top ujunda, burç radiusynda we tegelek degirmen geometriýalarynda bar.Şeýle hem gaty karbidden ýa-da HSS-den ýasalan 2 we 3 sany fleýta dizaýny bar.ZrN ýokary öndürijilikli PVD örtügi elýeterli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Alýumin we reňkli däl karbid ahyrky degirmenler alýuminiýiň ýokary tizlikli işlenmegi üçin ýörite işlenip düzülendir we bürünç, bürünç ýaly reňkli metallar, şeýle hem plastmassalar bilen gowy işleýär.

Çipi has köp ewakuasiýa etmek üçin tüýdükleriň arasynda has köp aralyk bar, bu gurallar has ýumşak we gaty materiallar bilen işlemegiň kuwwatyny ýokarlandyrýar.45 dereje gelix burçy diňe bir çipleri aýyrmaga kömek etmän, eýsem bölekleriňiziň üstüni gowulaşdyrýan gyrkma hereketini hem döredýär.

Alýuminiý kesýän bu degirmenler, ZrN örtügi bilen elýeterlidir, bu alýumin bilen ýakynlygy ýok we guralyň ýelmeşmeginiň öňüni alýar.Alýumin üçin ahyrky degirmenler 2 ýa-da 3 fleýta, inedördül ýa-da burç radiusly, örtülmedik ýa-da ZrN örtükli.

“Premium Sub-Micrograin Carbide End Mill”
Hytaýda öndürildi
3 Fleýta
Karbid Endmill merkezi
Endeke ahyry
45 dereje

Haryt maglumatlary

1. Alýumin üçin adaty karbid ahyrky fabrigi - adatça bizde 2 sany fleýta 3 fleýta we 4 sany fleýta bar, örtülmeli bolsa, DLC örtügini maslahat berýäris;
2. Aýratynlyk - 2F 3F 4F 6F karbid ahyrky degirmen öndürip bileris, olaryň köpüsi ätiýaçda;
3. HIGHokary hil - import edilýän enjamlar, 15 ýyllyk gözleg we ösüş tejribesi;Bäsdeşlik bahasy boýunça ajaýyp öndürijilik.

Haryt ýygyndysy

degirmen

Önüm aýratynlyklary

01
02
03
04
05

Önümiň ululygy

ululyklary 01
ululyklary 02
ululyklary 03
ululyklary 04

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň